سوییچر انتخابگر

سوییچر انتخابگر

تجهیزات ارتباطی سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس از سوییچر WVG16Aمی توان درسالن های ویدئو کنفرانس، اماکن آموزشی، اتاق های کنترل، مراکز مانیتورینگ، سالن های نمایش که چندین منبع صدا و تصویر وجود داد استفاده نمود. بدینصورت که منابع صوت وتصویر مورد نظر به ورودی‌های سوییچر وصل شده و خروجی آن به…
از سوییچر WVG8Aمی توان درسالن های ویدئو کنفرانس، اماکن آموزشی، اتاق های کنترل، مراکز مانیتورینگ، سالن های نمایش که چندین منبع صدا و تصویر وجود داد استفاده نمود. بدینصورت که منابع صوت وتصویر مورد نظر به ورودی‌های سوییچر وصل شده و خروجی آن به ورودی دستگاه پخش‌کننده یا ضبط‌کننده یا ...…
از سوییچر WVG4Aمی توان درسالن های ویدئو کنفرانس، اماکن آموزشی، اتاق های کنترل، مراکز مانیتورینگ، سالن های نمایش که چندین منبع صدا و تصویر وجود داد استفاده نمود. بدینصورت که منابع صوت وتصویر مورد نظر به ورودی‌های سوییچر وصل شده و خروجی آن به ورودی دستگاه پخش‌کننده یا ضبط‌کننده یا ...…
با توجه به کاربرد و عملکرد عالی HDMI و افزایش استفاده از آن درسالن های کنفرانس ،آمفی تئاترها ،همایش ها و سمینار ها ،جهت اتصال و سوئیچ  فرستنده ها)دوربین ،پخش کننده و...(به دستگاه های گیرنده ) نمایشگر ،ویدئو پروژکتور ،تلویزیون  و... (به منظور پاسخ به این نیاز  سوئیچر HDMIمدل SB-5612معرفی گردید. ویژگی های سوئیچر : SB-5612 ·        SB-5612دارای عملکرد…
ا توجه به کاربرد و عملکرد عالی HDMI و افزایش استفاده از آن درسالن های کنفرانس ،آمفی تئاترها ،همایش ها و سمینار ها ،جهت اتصال و سوئیچ  فرستنده ها)دوربین ،پخش کننده و...(به دستگاه های گیرنده ) نمایشگر ،ویدئو پروژکتور ،تلویزیون  و... (به منظور پاسخ به این نیازسوئیچر HDMIمدل SB-5616معرفی گردید. ویژگی های سوئیچر : SB-5616 ·        SB-5616دارای عملکرد بسیارعالی جهت سوئیچ  12…