ماتریکس سوییچر

ماتریکس سوییچر

ماتریکس سوئیچر وسیله ای است که توانایی انتخاب و ارسال تصاویر به همراه صدا و یا به تنهایی را دارا می باشد. MPA88 یک ماتریکس سوئیچر با 8 ورودی و 8 خروجی برای مسیریابی صدای استریو می باشد. این محصول از فناوری انتخاب ضربدری (CROSSPOINT SWITCHING) پشتیبانی می کند که قادر است تصاویر…
  ماتریکس سوئیچر وسیله ای است که توانایی انتخاب و ارسال تصاویر به همراه صدا و یا به تنهایی را دارا می باشد.  یک ماتریکس سوییچر برای مسیریابی تصاویر  و صدای استریو می باشد که دارای 4 ورودی و 4خروجی می باشد. این محصول از فناوری انتخاب ضربدری (CROSSPOINT SWITCHING ) پشتیبانی می…
از ماتریس سوییچر MCV88Aمی‌توان درسالن‌های ویدئو کنفرانس، اماکن آموزشی، اتاق‌های کنترل، مراکز مانیتورینگ، سالن های نمایش که چندین منبع صدا و تصویر وجود داد استفاده نمود. بدینصورت که منابع صوت وتصویر مورد نظر به ورودی‌های سوییچر وصل شده و خروجی‌های آن به ورودی دستگاه‌های پخش‌کننده یا ضبط‌کننده یا ... متصل می‌گردد…
از ماتریس سوییچر MCV44Aمی‌توان درسالن‌های ویدئو کنفرانس، اماکن آموزشی، اتاق‌های کنترل، مراکز مانیتورینگ، سالن های نمایش که چندین منبع صدا و تصویر وجود داد استفاده نمود. بدینصورت که منابع صوت وتصویر مورد نظر به ورودی‌های سوییچر وصل شده و خروجی‌های آن به ورودی دستگاه‌های پخش‌کننده یا ضبط‌کننده یا ... متصل می‌گردد…
از ماتریس سوییچر MVG88Aمی‌توان درسالن‌های ویدئو کنفرانس، اماکن آموزشی، اتاق‌های کنترل، مراکز مانیتورینگ، سالن های نمایش که چندین منبع صدا و تصویر وجود داد استفاده نمود. بدینصورت که منابع صوت وتصویر مورد نظر به ورودی‌های سوییچر وصل شده و خروجی‌های آن به ورودی دستگاه‌های پخش‌کننده یا ضبط‌کننده یا ... متصل می‌گردد…
از ماتریس سوییچر MVG44Aمی‌توان درسالن‌های ویدئو کنفرانس، اماکن آموزشی، اتاق‌های کنترل، مراکز مانیتورینگ، سالن های نمایش که چندین منبع صدا و تصویر وجود داد استفاده نمود. بدینصورت که منابع صوت وتصویر مورد نظر به ورودی‌های سوییچر وصل شده و خروجی‌های آن به ورودی دستگاه‌های پخش‌کننده یا ضبط‌کننده یا ... متصل می‌گردد…