سیستم انتقال دهنده

سیستم انتقال دهنده

TP 200 سیستم انتقال تصویر VGA شامل یک گیرنده و یک فرستنده می باشد. این محصول توسط کابل CAT5 و بوسیله فرستنده TP200 سیگنال های VGA همراه با صدای استریو را بفاصله حداکثر 300 متر می تواند انتقال دهد که در مقصد توسط گیرنده TP200 سیگنال ها از کابل CAT5 دریافت شده…