سیستم های کنفرانس

سیستم های کنفرانس

امروزه مراکز دولتی ، سازمانها و شرکت های خصوصی به جهت برگزاری هر چه بهتره جلسات ، همایش ها وکنفرانس هابهسیستم های کنفرانس صوتیمناسب نیاز دارند. از انواع سیستم های کنفرانس می توان به سیستم های کنفرانس توکار ، سیستم های کنفرانس روکار،سیستم های کنفرانس با سیم و بیسیم اشاره نمود.